Category Archives: EU

Euroopan parlamentti

993057-european-parliamentEuroopan parlamentti on Euroopan unionin neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.Viiden vuoden välein eurooppalaiset äänestävät maastaan jäsenensä Euroopan parlamenttiin. Heitä kutsutaan yleisesti Mepeiksi, jotka pääasiallisesti edustavat EU:n kansalaisia. Valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu jokaisen maan väkilukuun. Yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä. Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.Parlamentilla on lyhykäisyydessään 3 tehtävää: Ensinnäkin parlamentti neuvottelee EU:n lainsäädännön aloitteista ja laittaa säännökset vireille yhdessä Euroopan neuvoston kanssa. Parlamentilta odotetaan myös hyväksyntää monissa tärkeissä päätöksissä, kuten uusien jäsenmaiden liittymisessä EU:iin. Parlamentti myös valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja se pyrkii huolehtimaan siitä, että ne toimivat demokraattisesti. Se mm. valvoo sekä käsittelee komission kokoamat kertomukset ja esittää kysymyksiä eri hankkeista. Se myös esimerkiksi käsittelee kansalaisten esittämiä vetoomuksia ja tarvittaessa voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös hyväksyä EU:n vuosittainen talousarvio neuvoston yhteistyössä. Euroopan parlamentti on entistä vaikutusvaltaisempi toimija sekä unionin sisällä että kansainvälisesti.Parlamentilla on Euroopassa 3 toimipaikkaa: Parlamentin pääsihteeristö on Luxemburgissa. Osana parlamenttia järjestettävät istunnot pidetään Ranskan Strasbourgissa ja Belgian Brysselissä ja myös valiokunnat kokoontuvat Brysselissä.

Comments Off on Euroopan parlamentti

Filed under EU

EU:n perussopimukset

2455595-businessmen-handshake-after-good-deal-in-front-of-europe-flagEuroopan unionin toiminta perustuu EU:n jäsenmaiden vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksymiin perussopimuksiin. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat yhdessä hyväksyneet perussopimukset yksimielisesti, ja uusiksi jäsenmaiksi haluavien pitää olla valmiit ne allekirjoittamaan.EU:n toimintaa ja käytäntöjä säädetään jäsenvaltioiden määräämien perussopimusten mukaisesti. Perussopimuksissa määritellään unionin toimintaperiaatteet, tavoitteet ja päätöksenteossa käytettävät menettelyt sekä menettelykeinot unionin sekä jäsenmaiden kesken. Euroopan unionin perussopimukset muodostavat unionin primaarioikeuden yleisten oikeusperiaatteiden yhteydessä.Perussopimukset koostuvat yhteensä neljän perustamissopimuksen pohjalta sekä myöhemmin lisätyistä sopimuksista. Tarvittaessa sopimuksia voidaan siis muuttaa, mikäli kaikki jäsenet ne yksimielisesti hyväksyvät.Perustamissopimukset ovat sopimus Euroopan unionista eli Maastrichtin sopimus (1992), Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (1957), Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (1957) ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (1951).Perustamissopimuksia täydentävät ja tarkentavat sopimukset ovat Lissabonin sopimus (2007), Nizzan sopimus (2001), Amsterdamin sopimus (1997), Euroopan yhtenäisasiakirja (1986) ja Sulautumissopimus eli Brysselin sopimus (1965). Nämä sopimukset ovat pyrkineet selkeyttämään, uudistamaan ja parantamaan alkuperäisiä perustamissopimuksia. Tulevaisuudessa uusien täydentävien sopimusten tekeminen on edelleen mahdollista.

Comments Off on EU:n perussopimukset

Filed under EU

Yrityksen perustaminen toiseen EU-maahan

164082-happy-business-peopleKiinnostaako yrityksen perustaminen, mutta Suomen verotus vie innon ja viimeisetkin mehut omasta loistoideastasi? Tai oletko kenties muuten vain kiinnostunut luomaan liiketoimintaa kansainvälisemmässä ympäristössä? Kannattaa siis tarkkaan pohtia, josko olisi aika siirtyä muille maille ja perustaa yrityksesi Euroopan unionin alueelle, sillä yhteisön säännökset ovat tehneet tästä meille jo melko helpon tehtävän. Jokaiselle Euroopan unionin kansalaiselle on taattu oikeus perustaa oma yritys mihin tahansa muuhun EU-maahan ja samoin perustaa jossakin EU-maassa rekisteröidylle yritykselleen tytäryhtiö toiseen EU-maahan.Yrityksen perustamiselle asetetut vaatimukset riippuvat maasta. Euroopan unioni pyrkii yrityksen perustamisen helppouteen. Se on muun muassa suositellut, että uuden yrityksen rekisteröintiin tulisi kulua maksimissaan kolme työpäivää. Myös yrityksen perustamisesta perittävien maksujen tulisi pysyä jokaisessa maassa alle 100 eurossa. Yrittäjien tulisi myös pystyä hoitamaan kaikki byrokratia ja tarvittavat paperiasiat yhdessä viranomaispisteessä, ja kaikkien rekisteröintimuodollisuuksien tulisi löytyä verkosta. Yrittäjäksi haluavan tulisi pystyä rekisteröimään yrityksensä toisessa EU-maassa sähköisesti, keskitetyssä asiointipisteessä. Keskitetyt asiointipisteet auttavat monissa käytännön pulmissa ja kysymyksissä. Esimerkiksi Suomessa keskitetty asiointipiste löytyy osoitteesta www.enterprisefinland.fi. Sieltä löytyy paljon tietoa yrityksen perustamisesta ja palvelujen tarjoamisesta Suomessa. Suomen portaalin kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Comments Off on Yrityksen perustaminen toiseen EU-maahan

Filed under EU

Töihin toiseen EU-maahan

3475910-builder-waving-a-european-flagKaikki Euroopan unionin kansalaiset ovat oikeutettuja hakemaan töitä, työskentelemään ja perustamaan yrityksen muissa EU-jäsenmaissa. Kansalaisilla tulee olla oikeus samanlaiseen palkkaukseen, työehtoihin sekä muihin etuihin kuten muillakin oleskelumaan kansalaisilla. Myös eläkepäiviä voi missä tahansa haluamassaan EU-maassa.Missä tahansa Euroopan unionin jäsenmaassa saavutettu pätevyys ammattiin on tunnustettava kussakin jäsenmaassa. Europassi-järjestelmällä helpotetaan pätevyyden esittämistä EU-alueella. Europassi toimii asiakirjakansiona, joka auttaa Euroopan kansalaisia esittelemään helposti koulutuksensa ja pätevyytensä oman maansa ulkopuolella.Kaikki EU- ja ETA-maat kattava työnvälitysverkosto EURES (European Employment Services) palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla. EURESin peruspalveluja ovat työnvälitys, tiedotus ja neuvonta.Mikäli oleskelu kestää vähemmän kuin vuoden, EU-kansalaiset kuuluvat yleensä lähtömaansa sosiaaliturvan piiriin. Jos esimerkiksi suomalainen oleskelee pysyvästi maansa ulkopuolella, oikeus oman maan sosiaaliturvaan loppuu. Tässä tapauksessa on otettava itse selvää, mitkä ehdot on oikeuttavat uuden asuinmaan sosiaaliturvan piiriin pääsemiseksi. Työssä käyvät henkilöt ovat silti yleensä maan sosiaaliturvapiirissä, vaikkei nämä viipyisikään maassa edellä mainittua vuoden jaksoa. Toiseen EU-maahan työskentelemään lähtevä työntekijä ja hänen perheensä on oikeutettu samanlaisiin sosiaalietuihin kuin työskentelymaan kansalaiset. Näihin oikeuksiin kuuluvat mm. sairaus- ja äitiysetuudet, työkyvyttömyysetuudet, vanhuus- ja leskeneläkkeet sekä työtapaturmista, ammattitaudeista, kuolemasta ja työttömyydestä seuraavat etuudet sekä perheavustukset.Toiseen Euroopan unionin maahan muuttaessa voi oman henkilökohtaisen omaisuuden ottaa mukaan ilman tullia, veroja tai rajoituksia. Verotus EU-maissa määräytyy kunkin maan omien lakien mukaisesti sekä niiden verotusmääräysten mukaisesti, jotka Suomen kanssa on solmittu. Verotussopimuksen tarkoitus on estää kaksinkertainen verotus. Mikäli asuinmaa nähdään verotuspaikaksi, tulee kaikki palkkatulot myös ilmoittaa kyseisen maan verotoimistoon. Ulkomailla saadusta palkasta on silti yleensä tehtävä veroilmoitus myös Suomeen.

Comments Off on Töihin toiseen EU-maahan

Filed under EU

EU-jäsenyyden ehdot

1561046-businessman-the-signing-contractEU:n jäseneksi liittyminen on monimutkainen ja aikaa vievä menettely. Jokainen Euroopan maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset, voi hakea EU-jäsenyyttä. Näitä edellytyksiä kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Vaadittavien kriteerien mukaan uusilla jäsenvaltioilla on liittyessään oltava sellaiset vakaat hallintoelimet, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen. Niillä on myös oltava toimiva ja tehokas markkinatalous sekä edellytykset selviytyä kilpailussa markkinavoimien keskellä Euroopan unionissa. Jäsenvaltioilla tulee olla myös kyky suoriutua velvoitteista, jotka jäsenyys tuo mukanaan. Valtioiden tulee noudattaa myös poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteita.Kun hakijamaa on täyttänyt jäsenyyden ehdot, sen on pantava täytäntöön EU:n lainsäädäntö kaikilla aloilla.Kun maa haluaa liittyä EU:hun, sen tulee esittää jäsenyyshakemuksen Euroopan neuvostolle, joka pyytää komissiota arvioimaan maan kyvyt täyttää nämä Kööpenhaminan arviointiperusteet. Mikäli komission lausunto on myönteinen, päättää Euroopan neuvosto neuvotteluvaltuuksista. Tämän jälkeen neuvottelut avataan virallisesti aloittain.Neuvotteluihin kuluu valtavasti aikaa, sillä kunkin ehdokasmaan on muokattava kansallista lainsäädäntöään ja liitettävä suuri määrä EU-lainsäädäntöä sen osaksi. Liittymistä edeltävänä aikana ehdokasmaita kuitenkin autetaan, ja ne saavat taloudellista, hallinnollista ja teknistä tukea eri tahoilta.

Comments Off on EU-jäsenyyden ehdot

Filed under EU

EU:n jäsenmaiden liittymisvuodet

718364-grunge-eu-symbolEuroopan unioni on kasvanut useaan kertaan. Tällä hetkellä jäsenmaita on 28, joista 19 on ottanut käyttöön yhteisen rahan, euron. EU:n jäsenyyttä voi hakea jokainen eurooppalainen valtio, joka täyttää unionin liittymisehdot. Sen on kunnioitettava EU:n demokraattisia arvoja ja sitouduttava edistämään niiden toteutumista.Vuonna 1951 kuusi maata, eli Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa, perustivat yhteisön, josta myöhemmin muodostui Euroopan unioni. Vuonna 1973 Irlanti, Iso-Britannia ja Tanska liittyivät jäsenvaltioiksi. Vuonna 1981, kolmekymmentä vuotta ensimmäisten jälkeen, oli Kreikan vuoro liittyä jäsenvaltioksi, ja sitä seurasivat vuonna 1986 Espanja ja Portugali.Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin yhdessä Itävallan ja Ruotsin kanssa. Vuonna 2004 suuri joukko uusia maita liittyi jäsenvaltioiksi: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. Bulgaria ja Romania liittyivät EU:iin vuonna 2007. Uusin jäsen Kroatia vuodelta 2013.Euroopan unioni laajenee yhä uusien maiden kiinnostuessa jäsenyydestä. Jäsenyydestä kiinnostuneet maat ovat jaettavissa ehdokasmaiksi sekä mahdollisiksi ehdokasmaiksi.Ehdokasmaita ovat tällä hetkellä Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro, Serbia ja Turkki. Nämä maat ovat jo alkaneet panna EU:ssa noudatettavaa lainsäädäntöä myös omissa kansallisissa laeissaan. Mahdollisia ehdokasmaita puolestaan ovat Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo. Nämä valtiot eivät kuitenkaan vielä täytä Euroopan unionin jäsenyyden edellytyksiä.Suomi tukee aktiivisesti Euroopan unionin laajentumista.

Comments Off on EU:n jäsenmaiden liittymisvuodet

Filed under EU

Eurokriisi

4919681-euro-symbol-with-euro-coinsEuro ajautui ennen kokemattomaan kriisiin 2010-luvun alussa, ja tämä talouskriisi jatkuu edelleen. Eurokriisin syistä on monia erilaisia näkemyksiä. Kriisi puhkesi samaan aikaan kuin Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi. Taloudelliset vaikeudet vaikuttivat myös Eurooppaan, mikä näkyi verotulojen laskuna, valtioiden menojen lisääntymisenä ja budjettivajeiden kasvuna. Jotkut valtiot velkaantuivat voimakkaasti pelastaessaan pankkejaan. Yhden näkemyksen mukaan eurokriisin syynä onkin ollut pitkäkestoinen velkojen lisääntyminen jäsenvaltioiden keskuudessa. Joidenkin mukaan kriisiin vaikutti merkittävästi se, että euroa suunniteltaessa ja sitä otettaessa käyttöön finanssipolitiikan harjoittaminen jätettiin erikseen kunkin jäsenvaltion vastattavaksi, vaikka näillä ei todellisuudessa ollut riittävästi mahdollisuuksia ja keinoja sen harjoittamiseen euro-valuutan tultua käyttöön. Perustavanlaatuisia syitä on löydetty myös esimerkiksi Maastrichtin sopimuksesta.Esimerkiksi Espanjaan ja Irlantiin kriisi on vaikuttanut syvästi. Sen aiheuttaja näissä maissa oli yksityisen sektorin velkakeinottelun aiheuttama asuntokupla. Kuplan puhkeaminen pakotti valtiot ottamaan lainaa yksityiseltä pankkisektorilta pelastaakseen vaikeuksiin joutunut pankit. Tämä osaltaan myös syvensi kriisiä.Valtioiden sekä kotimainen kysyntä että vienti ulkomaille ovat romahtaneet, mistä johtuen myös niiden bruttokansantuote on pienentynyt. Tiukka talouskuri on ainoastaan pahentanut kriisiä ja esimerkiksi Kreikan velkaantumisaste on kriisin myötä kasvanut entisestään.Ympäri maailmaa vaikuttanut talouskriisi on saanut EU-maiden hallitukset, Euroopan keskuspankin ja komission tekemään tiivistä yhteistyötä. Ne pyrkivät tukemaan kasvua ja työllisyyttä ja suojaamaan kansalaisten säästöjä. Pyrkimyksenä on myös huolehtia siitä, että yritykset ja kotitaloudet saavat kohtuuhintaista luottoa.

Comments Off on Eurokriisi

Filed under EU

Suomen liittyminen Euroopan unioniin

8859960-finland-and-the-euSuomen liittymisestä Euroopan yhteisön jäseneksi alettiin vakavasti keskustella Neuvostoliiton hajottua ja kylmän sodan päätyttyä. Keskustelu kiihtyi, kun Ruotsi haki jäsenyyttä vuonna 1991. Keväällä 1993 Suomi alkoi neuvottelemaan jäsenyydestä Euroopan yhteisön kanssa samaan aikaan kuin Ruotsi ja Itävalta.Vuoden 1994 lokakuussa maassa järjestettiin neuvoa-antava äänestys kansan keskuudessa, jossa liki 60 prosentin osuus kansasta puolsi Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Jäsenyyden kannattajat näkivät liittymisen etuina turvallisuustekijät ja taloudellisella hyödyt: jäsenyys mahdollistaisi suomalaisten yritysten pääsemisen EU:n sisämarkkinoille ja samalla takaisi vakaan kehityksen taloudessa. Lisäksi jäsenyys antaisi maalle mahdollisuuksia olla mukana sellaisissa päätöksissä, jotka vaikuttavat suoraan myös Suomeen ja sen sisäisiin asioihin. Vastustajat puolestaan pelkäsivät, että jäsenyys vähentäisi Suomen itsehallinnollisia oikeuksia. EU:n jäsenyyden ajateltiin myös uhkaavan peruselinkeinojen harjoittamista. Myös sosiaaliturvan puolesta oltiin huolissaan, samoin rajojen avaamisen seurauksista. Eduskunta teki lopullisen päätöksen liittymisestä marraskuussa 1994. Vuoden 1995 alussa Suomi, Ruotsi sekä Itävalta liittyivät yhteisön jäseniksi, joka oli vaihtanut nimensä Euroopan unioniksi Maastrichtin sopimuksen myötä. Euro tuli käyttöön tilirahana vuonna 1999, ja vuonna 2002 euro korvasi edelliset kansalliset valuutat, kuten oman markkamme.Suomi allekirjoitti Schengen-sopimuksen vuoden 1996 joulukuussa, kuten tekivät myös Ruotsi ja Tanska. Schengen-sopimuksen myötä ihmiset voivat liikkua vapaasti sopimukseen liittyneissä maissa. Myös muiden rajojen valvomista helpotettiin yhtenäistämällä viisumipolitiikkaa.Tänäkin päivänä, 20 vuotta myöhemmin, käydään keskusteluja, oliko Suomen liittyminen EU:iin oikea ratkaisu, etenkin eurokriisistä puhuttaessa. Kansalaisille on seurannut liittymisestä paljon hyvää, mutta myös asioita, joita ei silloin kaksikymmentä vuotta sitten osattu ennustaa.776093-finnish-passport

Comments Off on Suomen liittyminen Euroopan unioniin

Filed under EU

Euro

3060941-1-euro-coinKonkreettisin osoitus EU-maiden välisestä yhteistyöstä on yhteinen raha euro. Euro on tällä hetkellä 19 Euroopan unionin jäsenvaltion yhteinen valuutta, ja näitä valtioita kutsutaan euroalueeksi. Uusin euromaa on Liettua, joka otti euron käyttöön vuoden 2015 alussa.EU:n rahapolitiikasta vastaa Euroopan Keskuspankki, EKP, ja sen tärkein tavoite on hintavakauden säilyttäminen Euroopassa. EU-maat vastaavat edelleen itse veroistaan ja päättävät itse omista talousarvioistaan, mutta kansalliset hallitukset ovat laatineet yhteisen julkista taloutta koskevan säännöstön, jonka avulla voidaan huolehtia vakaudesta ja varallisuudesta. Euron käyttöönotto on ollut yksi EU:n suurimpia saavutuksia: yli 300 miljoonaa EU:n kansalaista käyttää tällä hetkellä valuuttanaan euroa. Euro otettiin käyttöön vuonna 1999 aluksi tilirahana, jota voitiin käyttää sähköisissä maksuissa ja kirjanpidossa. Fyysisessä muodossa eli seteleinä ja kolikkoina euro otettiin käyttöön tammikuussa 2002. Euroseteleitä on yhteensä seitsemän erilaista ja kolikoita kahdeksan. Seteleissä olevat kuvat esittelevät eurooppalaista kulttuurihistoriaa eri aikakausilta. Toinen puoli kolikoista on kaikissa maissa sama ja toinen puoli kertoo mistä maasta kolikko on peräisin. Euro ei ole kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuutta. Tanska, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole halunneet euroa valuutakseen. Valtaosan uusimmista EU:n jäsenvaltioista on vielä täytettävä edellytykset yhteisen valuutan käyttöönotolle. Ehdot täytettyään ne voivat vaihtaa kansallisen valuuttansa euroon.26958-euro

Comments Off on Euro

Filed under EU